Disclaimer

Toepassing

Door deze website te raadplegen en op eender welke manier er door te surfen en rond te klikken, verklaart u zich automatisch akkoord met onderstaande voorwaarden en verbindt u zich ertoe deze na te leven.

ONS Contacteren?

Pitch Please
Hans Santermans
Stad Hasselt - ETI Economie
Limburgplein 1
3500 Hasselt
(t) 011 23 97 44
(e) info@pitchplease.be

OVER Intellectueel eigendom

De op deze website geleverde diensten en verstrekte informatie zijn beschermd door diverse intellectuele eigendomsrechten. Wij zijn de eigenaar van het concept, de structuur, de lay-out, het design en alle inhoud van/op deze website. De gehele of gedeeltelijke reproductie, verspreiding, verkoop, publicatie, aanpassing, vertaling, bewerking of gebruik voor commerciële doeleinden op eender welke wijze is uitdrukkelijk verboden. Door op deze website te surfen krijgt u hier geen enkel recht op. Uitzonderingen hierop worden enkel verleend op basis van onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

IntellectueEl eigendom van anderen

Wij gebruiken YouTube, Facebook, Instagram, Flickr, Last.fm, ... als bronnen voor inhoud. Gezien de overeenkomsten van al deze diensten bepalen dat hun inhoud geen intellectuele eigendommen mag schenden, gaan wij er vanuit dat dit ook het geval is. Indien wij, onbewust, uw intellectuele eigendommen schenden, gelieve zo snel mogelijk contact op te nemen, zodat het zo snel mogelijk verwijderd kan worden of eventueel voorzien van een juiste bronvermelding.

Beperking van aansprakelijkheid

Wij streven ernaar dat de informatie op onze website volledig en betrouwbaar is. Wij kunnen echter niet aansprakelijk gesteld worden voor onjuiste informatie op deze website, contact opnemen ter correctie ervan is wel altijd mogelijk.

Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor het slecht functioneren van deze website en eventuele rechtstreekse of onrechtstreekse schade die u erdoor kan oplopen. Wij behouden het recht om in bepaalde gevallen van overmacht de toegang tot de website te beperken of te blokkeren.

Het plaatsen van een link naar een andere website impliceert niet dat wij de inhoud ervan goedkeuren.

Bij het verzenden van uw persoonlijke gegevens zetten wij alle beschikbare mogelijkheden in om dat veilig te laten gebeuren, maar het gebeurt steeds op eigen risico. Al uw persoonlijke gegevens worden conform ons GDPR-beleid behandeld en gerespecteerd.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Enkel het Belgische recht is van toepassing (dit dient aangepast te worden indien website in het buitenland gebruikt wordt).
Ieder geschil dat zou voortvloeien uit het raadplegen van deze website valt onder de exclusieve bevoegdheid van het Gerechtelijk Arrondissement van Tongeren.

Toegang

Deze website is toegankelijk voor recente computers waarop courante software geïnstalleerd staat. De organisatie waarborgt echter geen compatibiliteit en kan geenszins aansprakelijk gesteld worden voor het niet kunnen bereiken van de website.

Het is verboden om toegang te forceren tot delen van deze website die niet publiekelijk zichtbaar zijn. Het is eveneens verboden de website aan te passen, zaken toe te voegen of te verwijderen, op welke manier dan ook.

Community

Algemene regels

De inhoud, afbeeldingen, reacties, commentaren, vragen, persoonlijke gegevens, likes, social media acties, hyperlinks die u als bezoeker of gebruiker plaatst op onze website mogen niet in strijd zijn met de openbare orde of de goede zeden, mag niet discrimineren en ook niet op een andere wijze onaanvaardbaar zijn in een democratische samenleving. Ook het plaatsen van illegale materie is strikt verboden (bijv. illegale downloads, pornografische inhoud, malware, schadelijke inhoud, code of scripts, …).

Leden van onze Pitch Please-community dienen zich respectvol op te stellen naar andere leden, het is dan ook verboden om verbale agressie te uiten.

Het delen van persoonlijke gegevens, zoals telefoonnummers en e-mailadressen, is niet verboden, maar raden we sterk af. Iedereen kan tenslotte meelezen, ook bezoekers met slechte bedoelingen.

Adviezen/meningen van derden

De adviezen/meningen die bezoekers plaatsen weerspiegelt niet altijd onze mening, opinie of afvies. Eventuele schade berokkend door een slecht advies kan nooit op de organisatie verhaald worden. Wij behouden ons het recht inhoud te weigeren en dus niet online beschikbaar te maken.

Sancties

De organisatie behoudt zich het recht de toegang tot de website tijdelijk of permanent te ontzeggen bij het overtreden van regels. Afhankelijk van de mate en zwaarte van de inbreuk(en) kunnen wij er voor kiezen uw account tijdelijk te schorsen of permanent op te heffen.

Afspraken aangaande registratie en wedstrijden

Toepassing

Deelname als Pitch Please team of individu, aan onze workshops, onze oproepen, evenementen, betekent automatisch de goedkeuring van onderstaand reglement en afspraken.

Wijzigingen tijdens verloop

Als organisatie behouden wij ons het recht voor de spelregels en afspraken voor onze evenementen, teamwerking, projectenverloop, eventuele wedstrijden (deels) te wijzigen tijdens het verloop ervan zonder voorafgaande goedkeuring van de deelnemers. Bij grote wijzigingen zullen we u hierover wel duidelijk inlichten en heeft u ten allen tijde de kans om u uit te schrijven of uw feedback te door te geven. Dit kan via onze algemene contactgegevens.

Minderjarigen

Jongeren onder de 18 jaar dienen goedkeuring te krijgen van hun ouders om aan eventuele wedstrijden, projectoproepen, evenementen, ... deel te nemen.

Deelnemen

De werking van Pitch Please staat open voor alle hoger onderwijs-studenten in Limburg, ingeschreven in één van de kennisinstellingen van dit project (UCLL, uHasselt, PXL of LUCA School of Arts). Indien de deelnemer op het moment van deelname minderjarig is, dient hij/zij over de uitdrukkelijke goedkeuring van zijn ouders en/of voogd te beschikken en die op een verzoek van ons voor te leggen.

Prijzen, gadgets en cadeaus

Eventuele prijzen, gadgets of cadeaus die in het kader van onze evenementen, workshops, wedstrijden, projectenoproepen geschonken worden, zijn niet inruilbaar. De uitreiking en toewijzing van dergelijke verdiensten verloopt volgens de gemaakte spelregels en afspraken in het kader van het Pitch Please-project.

Misbruik of bedrog

De organisatie behoudt het recht deelnemers uit te sluiten van de wedstrijd indien misbruik of bedrog kan worden vastgesteld.

Delen van gegevens

Uw gegevens worden niet gedeeld met derden, al behouden we wel het recht alle geregistreerde en/of winnende deelnemers met afbeelding en/of naam weer te geven op de website en in onze communicatie.